[1]
นภาพันธ์ ส. 2019. การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ส.ค. 2019).