[1]
ผศ.ดร. พ. 2016. การสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ธ.ค. 2016).