[1]
สิงห์คำโล ศ. 2019. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 8, 1 (ก.ค. 2019).