[1]
อิตุพร บ. 2017. พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 8, 1 (มิ.ย. 2017).