[1]
นริสฺสโร พ. 2016. สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 8, 1 (มิ.ย. 2016), PDF.