[1]
ฐิตสํวโร พ., สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟ. และ สันติทฤษฎีกร ป. 2019. ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).