[1]
กิตฺติปัญโญ พ., มหาสทฺโท พ., ตาละนึก เ. และ คงจันทร์ ส. 2019. การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (มิ.ย. 2019).