[1]
หารุคำจา พ., จันแรง ผ., ฌานสนฺติ พ. และ กิตฺติวชิโร พ. 2019. การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ก.ย. 2019).