[1]
อินฺทวํโส พ., สิริบรมธาตุพิทักษ์ พ., พุทธอาสน์ พ. และ ลาพิงค์ อ. 2019. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ต.ค. 2019).