[1]
คำวัน อ. 2019. ความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยคำถามระดับสูงในวิชาวิทยาศาศาตร์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).