[1]
สุริยะวงค์ ก. 2018. ศึกษาการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุด ตันโดยการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).