[1]
ผลญาโณ พ. 2018. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).