[1]
กาวิจา ธ. -. 2018. การนำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).