[1]
เดชสะท้าน ย. 2018. ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).