[1]
ภูริวฑฺฒโน พ. 2018. การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).