[1]
วิเศษ ส. 2019. สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ก.พ. 2019).