[1]
วชิรญาโณ พ. 2018. คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).