[1]
กุลอภิภัสร์เดชา อ. 2018. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันสุขภาพตามหลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).