[1]
บุญมาวงษา พ. 2018. วิเคราะห์เรื่องสื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).