[1]
ฉนฺทชาโต พ. 2018. ศึกษาวิเคราะห์หลักการและการปฏิบัติธรรมแนว พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ). วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).