[1]
วิโรจนกิตฺติ พ. 2018. สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 2 (ธ.ค. 2018).