[1]
ธรรมวัฒน์ศิริ พ.ร. 2018. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 6, 2 (ก.ค. 2018).