[1]
ฐิตธมฺโม พ. 2018. ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 6, 2 (ก.ค. 2018).