[1]
เบ็ญจกรรณ์ ศ. 2019. ผลการใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).