[1]
สุทฺธปญฺโญ พ. 2018. วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 8, 2 (ก.ค. 2018).