[1]
จนฺทิโก พ. 2018. กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).