[1]
ขันสำโรง ด. 2018. ล้านนา,คติความเชื่อ และกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ ของนักวิชาการตะวันตก. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).