[1]
,ดร. พ. 2018. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ของพระสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย-เนปาล. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).