[1]
กิตฺติโสภโณ พ. 2018. ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).