[1]
มณีธร น. 2018. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียงจังหวัด. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).