กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องวิปัสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทกับแนวคิดอัชฌัตติกญาณของ โอโช่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล