กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปรัชญาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Download Download PDF