ทีมบรรณาธิการ

๏บรรณาธิการบริหาร  (Executive Editor)

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

Tel.  081-951-3536   Email : phisit1955@gmail.com

๏หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

Email : Phoonchai.pun@mcu.ac.th

๏ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายบุญมี แก้วตา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

Email : boonmee.kaew@mcu.ac.th

กองบรรณาธิการ  (Editorial Board)

พระสัญชัย  ญาณวีโร, ดร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Email : sanyasasong@outlook.com

พระอธิวัฒน์   รตนวณฺโณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

Email : athiwat.tham@mcu.ac.th

รศ.ดร. ฉลองเดช  คูภานุมาต

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email : chadej9@gmail.com

ผศ.ตระกูล   ชำนาญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Email : dtk.chamnan@hotmail.com

ผศ.ดร. โผน  นามณี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. สัญญา  สะสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ผศ.ดร.ประทีป  พืชทองหลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

ดร. พัลลภ หารุคำจา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

ดร.บุญญาพร  ยอดคง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่