เมธาวิริยะกุล ว. “มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 15-24, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244136.