ทิพย์ศรี ณ., สมเสมอ ภ., และ จิตจำนงค์ ก. “ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 1-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244135.