[1]
กาซ้อน ก., ดวงตา ส., และ บุณยราศรัย พ., “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 75–88, มิ.ย. 2017.