[1]
ชัยโชค น., “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 51–61, มิ.ย. 2017.