[1]
อุตสาหะ เ., “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 37–50, มิ.ย. 2017.