[1]
เมธาวิริยะกุล ว., “ มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 15–24, มิ.ย. 2017.