[1]
ทิพย์ศรี ณ., สมเสมอ ภ., และ จิตจำนงค์ ก., “ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2017.