กาซ้อน กัสมา, ดวงตา สุภมล, และ บุณยราศรัย พัทธมน. 2017. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):75-88. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244141.