ชัยโชค นิรุตติ์. 2017. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):51-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244139.