อุตสาหะ เอกชัย. 2017. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):37-50. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244138.