วงศ์ชัย วิไลลักษณ์. 2017. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):25-35. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244137.