เมธาวิริยะกุล วิชชกานต์. 2017. “มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):15-24. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244136.