ทิพย์ศรี ณภัทร, สมเสมอ ภัทราพร, และ จิตจำนงค์ กนกอร. 2017. “ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย”. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 (1):1-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244135.