กาซ้อน ก.; ดวงตา ส.; บุณยราศรัย พ. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 75–88, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244141. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.