ชัยโชค น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 51–61, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244139. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.