อุตสาหะ เ. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 37–50, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244138. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.