วงศ์ชัย ว. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 25–35, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244137. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.